Tournage Othello, Safi 1950 Orson Welles se maquillant