Tournage Othello 1950 à Safi. Tournage Othello, Safi 1950